Ote asemakaavamuutoksen katukartasta. Kartta selventää eri katuosuuksien uudelleen jäsentelyjä. Kirjaimet viittaavat kaavamerkintöihin: AO-1 = suojellun Villa Aulangon tontti,
AP = kadunvarren huvilat, YO-1 = lukion tontti,
LP = yleinen pysäköinti ja VP = puisto.

 

Poikkileikkauskuva suunnitellun pihakadun kohdalta on ote asemakaavamuutoksen katukartasta.

 

Ote kaavaselostuksesta, joka havainnollistaa alueen maisemointisuunnitelmia. Punaiset merkinnät ovat

Leppävaara-seuran tekemiä.

 

Klikkaa kuvia isommaksi!

 

 

Kaavaehdotus nähtävillä:
Veräjäpellonkadun linjaus muuttuu


04.12.2020


Uimahallille ja urheilupuistoon kulkevan ajoneuvoliikenteen jatkuva kasvu on jo pitkään kiusannut Veräjäpellonkadun varren asukkaita. Katu on myös suosittu ulkoilijoiden käyttämä yhteys urheilupuistoon. Liikenteen rauhoittamista kadulla pidetään yleisesti hyvänä tavoitteena, johon Leppävaara-seura on ottanut kantaa vuodesta 2015 lähtien. Myös kaupunginhallitus antoi asiasta valmistelukehotuksen hyväksyessään viime keväänä urheilupuiston asemakaavan, johon tätä itäistä katuyhteyttä ei haluttu ottaa mukaan.

 

Kadun ajoyhteyksiä ollaan nyt linjaamassa uudelleen. Parhaillaan 22.12.2020 asti nähtävillä olevan asemakaavan muutoksessa kadun linjaa on ehdotettu siirrettäväksi 20 metriä nykyistä sijaintiaan etelämmäksi noin parinsadan metrin osuudelta. Nykyinen katualue muutettaisiin tältä kohdin pihakaduksi ja puskuriksi on suunniteltu pientä puistosuikaletta. Pihakatu toimisi pääsytienä kadun varren asukkaille sekä jalankulku- ja pyörätieksi kuten nytkin. (kuva 1)

 

Jalankulku ja pyöräily turvallisemmaksi

 

Veräjäpellonkadun ylitystarpeen vähentämiseksi kaavassa ehdotetaan jalkakäytävää kadun molemmille puolille. Pohjoispuolinen jalkakäytävä yhtyisi pihakatuosuuden jälkeen uimahallille jo johtavaan jalkakäytävään. Samaten pysäköintialueiden pohjoisreunallekin esitetään jalkakäytävää. Palokärjenmäeltä (Murhamäeltä) tuleva yhteys Leppävaaran lukion tontin halki Veräjävahdinpolulle säilyy pieniä muutoksia lukuun ottamatta ennallaan. Liikenneturvallisuus tässä kohdin paranee olennaisesti, kun ajoradan ylittäminen siirtyy nykyistä etelämmäksi.

 

Suojeltu Villa Aulanko saa uutta piha-aluetta

 

Suojellun Villa Aulangon pihapiiri ja talousrakennus uimahallin puolella jäävät uuden katulinjauksen alle, mutta tonttia laajennetaan vastaavasti liikuntahallin puolelta, niin että pihan pinta-ala kasvaisi noin 160 neliöllä. Kahvilatoiminnan mahdollisuus suojellussa rakennuksessa säilyy edelleen.

 

Pysäköinti

 

Alueen pysäköintipaikkojen lukumäärä pysyy likimain samana. Vuorottaiskäytöllä koulujen tarvitsemat autopaikat voivat palvella käyttöaikojen ulkopuolella myös urheilupuiston käyttäjiä.

 

Kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläoloaikana voit antaa muistutuksen kaavaehdotuksesta 22.12.2020 mennessä. Muistutuksiin on hyvä lisätä kaavamuutoksen nimi ja numero (Veräjänpieli, 110704).